ގަބުޅިސަރުކާރު

ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނެވެ!!

ނިކަން ދެނެ ދެކެތިބެ ދަންނާށެވެ!!

ދައުލަތުގެ އަމުމައުރޫފު އިންޑިއާގެ ދަށަށް މަޑުމަޑުން ގެންގޮސް ވައްޓާލުމަކީ، ގައުމުގެ ސިޔާދަތީބާރު ގެއްލުމެވެ. އަޅުވެތި ވުމެވެ. އެހިނދު ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ، “ގަބުޅިސަރުކާރު” އަކަށެވެ! ބަލިކަށި މަގޫދަނޑި ސަރުކާރަކަށެވެ!!

އެއީ މިޒަމާނުގައި އެކިޔާ”ބަނާނާގަވަރުމެންޓު” އެވެ! ޣައްދާރުންނާއި މުސްތަބިއްދު ޖެނެރަލުންގެ ބާރުން ހިންގާ ސަރުކާރެވެ!!

އެފަދަ ސަރުކާރެއް ބަދަލުނުކޮށް ތިބެގެންނުވާނެއެވެ. ފާފަވެރިވެސް ވާނެއެވެ! #ބޮޑުބަދަލު ބުމުގައި ޖެއްސުން ވާޖިބެވެ!!

މުޖާހިދު، #ދިވެހިތަކުރުން ނޭވެ! #ހަގީގީމިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޖިހާދު މިހާލަތުގައި ހައްގުވެއްޖެއެވެ!

ބައިބަޔަށް ފޮތިކޮށްލައިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އެދަނީ ވެރިވެ ހިފަމުންނެވެ!! ދިވެހިރާއްޖެ….ދިރިދެމިއޮންނާނެ!!

#IndiaOut

#Expel_Indian_Ambassador

#DefendMaldives

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *