އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑުން ތަންކޮޅެއް!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މުހިންމު ކަމަށް ގެންނަމެވެ!!

ޣައްދާރުންނަށް ޚަބަރުދާރުވެ، ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަބަދުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން އަޑު އުފުލާނެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެހެންނޫނީ މިޒަމާނުގައި ގައުމު އަޅުވެތިކޮށް އަތްދަށު ލާނެއެވެ!!

ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ތިންކުޓޭންކު ތަކުގެ ދިރާސާތައް ކިޔާއި އަމިއްލަ ގައުމާ މެދު ވިސްނާއި ފިކުރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންނެވެ!!

ތިރީގައިވާ ކިންކުގައި މިގެންނަ މަޒުމޫނަކީ، ޓޮމް ހުސައިން ކިޔާ ބޭފުޅަކު ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރާ އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރު ޖޮނަތަންސެރޯޑަން @JJSchroden އާއި ސިންގަޕޯ ބޭސްޑް @basitresearcher އަބްދުލްބާސިތު އާ ހަވާދެއްވައި ލިޔުންވާފައިވާ މިހާރަގުޅޭ ވަރަށް ހަގީގީ އަދި އެހާމެ ވާގިއީ މަޒުމޫނެކެވެ!!

އާދޭހެވެ! އިއްޔެ އާއި މިއަދަކީ (2،3 އޯގަސްޓު 2022) މިސަރަހައްދަށް ކޮން ކަހަލަ ދުވަހެއްތޯ އަމިއްލަ ޒަމީރައި ސުވާލު ކުރާށެވެ. ޒަމީރަށް ގެންނާށެވެ!!

މޯދީޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް ސާލިހު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ރާއްޖޭގައި އަޅާ ދިގުފާލަމެއްގެ ބިންގާ އިންޑިއާގައި އެޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ. މިކަން ހިންގީ ދައުލަތުގެ ދެބާރުގެ ވެރިންގެ ދެމެދުގައި ފިތުނަ އާއި އަރާރުންތަކެއް ހެސްކިޔާފައި އުފައްދުވާއި މެދުވެރި ކުރުވާފައެވެ!!

ރައީސް ސާލިހަށް ބޮޑު ގަހެއްގެ ހިޔާ ބޭނުން ހިފުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުން މެދުވެރި ކުރުވާފައެވެ. އެހެން ގޮސް ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން އަތްގަދަ ކުރުމުގެ އެތައް އެތައް ކަމެއް އެބަ ރާވައިގެން ހިންގައެވެ!!

ޕާކިސްތާނުގެ ބާރުގަދަ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ބާޖުވާ ސާހިބު އެމެރިކާގެ ސެންޓްކޮމްގެ ވެރިޔާއަށް ފޯނުން ގުޅާައި އައިއެމްއެފުން ބޯޑު ލޯނެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އާދޭސް ދެންނެވިއެވެ!!

ދެން އިވިގެން ދިޔައީ މިކޯލަށް 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަފުޣާނިސްތާނުގައި ހުންނެވި، އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ގައިމްމަގާމު އައިމަން ޒަވާހިރީ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅަށް ޑުރޯން ހަމަލާއެއްދީ އައިމަން މަރާލި އަޑެވެ!!

އަދި ޕާކިސްތާނަނުގެ ބުލޯޗިސްތާނާއި ކަރާޗީ ސަރަހައްދުގައި ހިތާމަވެރި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އުދުހެމުން ދިޔަ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް، އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޖެނެރަލަކާ އެކު، އަސްކަރީ މަތީދަރަޖައިގެ އިތުރު ފަސްއަސްކަރީންނާ އެކު ވެއްޓި އެންމެން މަރުވި އަޑެވެ!!

އަަދި އިމްރަން ޙަން އަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމޮޝަނުން އޭނާގެ ޕާޓީން ބޭރުފައިސާ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ނިންމި ނިންމިތަނެވެ. އާދެ މަތީގައި ހަވާލާދެވުނު މަޒުމޫނުން ބުރަވާ ގޮތުގައި އައިމަން ޒަވާހިރީ މަރާލުމަށް ހަމަލާދިން ޑުރޯން އުދުހިފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ތެރެއިން ބުލޯޗިސްތާނު ސަރަހައްދުން އަފުޣާނިސްތާނަށް ވަދެއެވެ!!

އެނެއްކޮޅުން މިދަނޑިވަޅަކީ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޗައިނާގެ ރައީސް އާއެކު ދެގަޑިއިރު ވަންދެން ވާހަކަ ދައްކަވާއި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކުރާގޭގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕުލޯސީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ޓައިވާނަށް އެކަމަނާ ނާރުވާނެކަމަށް ބުނެ، ޗައިނާއަށް އޮޅުވާލެއްވުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުވަގުތު އެކަމަނާ ޓައިވާނަށް އަރުއްވާއި ޓައިވާން ހިފުމަށް ޗައިނާ އަށް މަޖުބޫރު ކުރި ވަގުތެވެ. މިކަން މިކުރީ ޔުކުރޭން ހިފުމަށް ރަޝިޔާއަށް މަޖުބޫރު ކުރުވި ގޮތަށެވެ!!

ފަހެ، މިހުރިހާ ކަމެއް ރާވައިގެން ހިންގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހިންދުތުވާ އިންޑިއާގެ މޯދީޖީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް ގެންގޮސްގެން އެކުޅުއްވަނީ އާދައިގެ ކުޅިއެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުން ވިސްނާއި ފިކުރު ކުރާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ހަތަރުއުދަރެސް ވަރަށް ބަނައެވެ!!

ފަހެ، ދަންނައެވެ!!

ޗައިނާއިން ޓައިވާން ހިފުމަށް ހަމަލާ ދޭވަގުތައި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި އެމެރިކާ އަސްކަރީން، އިންޑިއާ އަސްކަރީންނާ އެކު، ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނެކަން މިހާރު ކަށަވަރެވެ. ޔަގީނެވެ. ރައީސްސާލިހު ގެންގޮސްގެން މުދުނަށް ލުމަށް ފަހު، އެތައްޔާރު ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑު އެމީހުންގެ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންކުރާށެވެ!!

ރައީސް ނަޝީދު އެކުރައްވާ ދަތުރުގެ އަޑީގައިވެސް އޮތީ ހަމަ މިކުޅިގަނޑެވެ. އިންޑިއާއެވެ!!

ރައްޔިތުން ހޭލާ ތިބެން މަޖުބޫރު ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ މިއޮތީ އިންޑިއާއިން ހިފާފައެވެ. އަޅުވެތި ކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާގެ ހިޔަނީގެ ފަހަތުގައި އެމެރިކާ އަދި އިސްރާއީލު، އެ އޮތީ އެވެރިންގެ ކުއާޑުގުރޫޕުގެ ހަކަތަ ދިގުއަތް ހެސްކިޔާފައި ދިއްކޮށް ގެންނެވެ. ދިވެހިފަސްގަނޑާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއަތު ތެރެއަށްލާއި މުށްކަވާލާ ގޮތަށެވެ!!

ރާއްޖޭގެ ޣައްދާރުންނާއި ސިޔާސީމާފިއާ އަށް ވިސްނައިދީ މަޖުބޫރު ކުރުވާފައި ވަނީ، ބޮޑުގަހެއްގެ ހިޔާ ހޯދައިގެން ބިރެއް ނެތި މަޖަލުގައި އުފާކުރުމުގައި ދެމި ތިބޭށެވެ!!

އޭ މަގޭ، #ދިވެހިތަކުރުން ނޭވެ! ގައުމަށް ޣައްދާރުވި ވެރިން ވެރިކަމުން ދުރުކޮށް، ގައުމީ ޖިހާދަށް ތައްޔާރު ވާށެވެ. އިންޑިއާ އަސްކަރީންނާއި އެމީހުންގެ އައުވާނުން ކަމުގައިވި ދިވެހި ޣައްދާރުން ވެރިކަމުގެ ބާރުން ބޭރުކުރުން އަވަސް ކުރާށެވެ. ހަނދާންކުރާށެވެ. ދިވެހިން އެއްވެސް ހަނގުރާމައެއްގެ ހިއްސާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެރުހުން ދެވޭނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ!!

#ހަގީގީމިނިވަންކަން ކުރިޔަށް!!

ދިވެހިރާއްޖެ….ދިރިދެމިއޮންނާނެ!!

#IndiaOut

#Expel_Indian_Ambassador

#DefendMaldives

🇲🇻⚔️🇲🇻

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3187439/us-used-pakistani-airspace-drone-killed-al-qaeda-chief-ayman-al?fbclid=IwAR1WsXyrmdmubD_pqqlnrWsLAExsUqyQ1mMD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *