ބުމަރުކުރަސީ

ދަންނައެވެ!!
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީކަންތަކަށް ހިންދުތުވާ އިންަޑިއާއިން ސިއްރުއަތްބާނާއި ރިޖީމްބަދަލުކޮށް ވޯޓުތައް އަންދާލި މައްސަލައަކީ ބަލާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަމެއްނޫނެވެ!!
 
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ މިކުޅިވަރުގެ އަސްލެވެ. ސިޔާސީމާފިއާ އިން ބަރުލަމާނީނިޒާމަށް ހުރިހާ ތާއީދުދެނީ އެހެންވެއެވެ!!
 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަދެ ތަޅުން ބަދަލުކުރި ހުރިހާ “ބުމަރުން” ނަށް ފާޅުގައި ނޫނެކޭ ބުނާށެވެ. ފެންނަ ތާކުން ފަލީހަތް ކުރާށެވެ. ބުމަރުކުރެސީއަށް ނޫނެކޭބުނެ މުޖުތަމައުން އެބަލި ނައްތާލާށެވެ!!
 
#ދިވެހިތަކުރުން ނޭވެ!! #ހަގީގީމިނިވަންކަން ހޯދާށެވެ!!
 
ދިވެހިރާއްޖެ….ދިރިދެމިއޮންނާނެ!!
 
#IndiaOut
 
#Expel_Indian_Ambassador
 
#DefendMaldives
 
🇲🇻⚔️🇲🇻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *