ނިއު އެމްޑީޕީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ވަޤުތު ޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތަކީ، 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަންފެށުނު ސިޔާސީ ޙަރަކާތެކެވެ. ވަރަށްމާތް މަގްސަދެއްގައި ފެށުނު އިސްލާހީ ޙަރަކާތެކެވެ. ފުރަތަމަ ފެށުނީ، ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (ޕީޑީޕީ) ނަމުގައި، ގ.ކެނެރީގޭގައި އިދާރާ ހުންނަގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މޫރިތި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެދުވަސްވަރު ކުރެވުނު އަގުހުރި މިމަސައްކަތަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު މެންނަށް ދިން ޖަވާބަކީ، މިއެވެ. “ސިޔާސީޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަކީ، އަލަށް ފަށަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަން ނިންމާނީ، ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށެވެ.” ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ، އަމިއްލަ މީހުންނަށް ފޮނިވާސިޓީގެ ޖަވާބު ނަންބަރު: 94/ 2737 އޭ (22 އޮކްޓޯބަރ 1994) ރައީސް މައުމޫނު ދެއްވި މިޖަވާބަކީ މާގޯސް ޖަވާބެއް ނޫނެވެ. އާކަމަކަށް ވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަން ނިންމާގެ ގޮތްލިބުމުން އިތުރު ހިތްވަރެއް މިޙަރަކާތަށް އައެވެ. މިމަސައްކަތުން ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްހެދުމުގެ ހިތްވަރުގަވެ.

މިދެންނެވި ސިޔާސީ އަދި އިސްލާހީ ޙަރަކާތުގެ އެދުރުންގެ ގޮތުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވީ، 1980 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން ކުރިޔަށްދިޔަ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ ޙަރަކާތުގެ މުގުލުގައި ވަރަށް ފާޅުގައި ކެރިގެން ނުކުމެ ތިއްބެވި ކުޅަދާނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ، ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި އެދުވަސްވަރު، ސަރުކާރުން އިސްލާހު ކުރަމުން ގެންދިޔަ، ޤާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާ ލެވުމަށް އެއްކުރެވުނު، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިސްލާހީ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޖެހިލުންކުޑަ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިދާބަބުޅާ ސިޔާސީ ތަރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ، މާފަންނުވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އާއި ޗާނދަނީވިލާ ގޯގޯ މުހަންމަދު ލަތީފް އާއި މިފަދަ މަދު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކޮޅެކެވެ. މިބޭފުޅުން އަބަދުވެސް، އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ސިޔާސީ އިސްލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިތުތެރެއިން ގަބޫލުކޮށް ރޫޙާނީގޮތުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ، ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އަށެވެ. ފަހެ، މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ، ވާޤިޢީސިޔާސީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ފިކުރީ ވިންދެވެ.

އާދެ! އެދުވަސްވަރު ބޭރުދުނިޔޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުން ގްރެޖުއޭޓް ވެގެން ރާއްޖެ އައިސްތިބި ޖުވާން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ އަބްތާލުންނަކީ، އަދި ކެރިގެން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އިސްނެގި ސިޔާސީ ދަރިވަރުންނަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ އެންމެގާތް އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައިތިބި، ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް، އަޅުގަނޑާއި ކޮށީގޭ އަބްދުﷲ ސައީދުއާ، މިފަދަ ޒުވާން ސިޔާސީމީހުން ކޮޅެކެވެ. ބިމުއަޑީގައި ފިލާތިބެގެންނާއި ފާޅުގައި ނުކުތްމަދު ސިޔާސީ ޠާލިބާނުން ކޮޅެކެވެ. މިމީހުންގެ ދުވަހުން ދުވަހު މަސައްކަތަަށް ހަދާފައިއޮތީ، ސިޔާސީ އެދުރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި އަމަލީގޮތުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކެއް ރާވައިގެން ފަށާއި ހިންގަން ފެށުމަށެވެ. އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ވަރަށް ތާހިރުކޮށް މިފަދަ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފެށުނު އިސްލާހީ ޙަރަކާތެކެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި އަމިއްލަ އެދުމާދުރު ޙަރަކާތެކެވެ. މިޙަރަކާތުގެ ހުވަފެނަކީ، ވީހާއަވަހަށް ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމެވެ. ނިޔަތާއި މަގްސަދު ވަރަށް އިޚްލާޞް ތެރިވެފައި ސާފެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ، 2001 ވަނަ އަހަރު، 42 ބޭފުޅުން ސޮއިކޮށް އަނެއްކާވެސް، ދެވަނަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށް އެދި އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މިފަހަރު މިކަން ފެއިލްވެގެން ދިޔައީ އޭރުގެ ބަންޑާރަނައިބު ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު މުނައްވަރު ދެއްވި، ސިޔާސީގޮތުން ބިނާއެއްނެތް ބަލިކަށި ޤާނޫނީ ލަފައެއްގެ ދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެތަޅުމުގައި ނެގުނު ވޯޓެއްގައި ފެއިލް ވެގެންނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ނުލިބިގެންނެވެ. ދެންވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ރާއްޖޭގަޔާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެމްޑީޕީ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަޖީތާ، އުފަލާއެކު ހާސިލްވެގެން ދިޔައީ، 2005 ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހުގެ، 26 ވީއާދީއްތަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި، 7:15 ގައި ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީޕާޓީތައް ޙަރަކާތްތެރިކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ ރަޖިސްޓްރީ އަޅުގަނޑު މެންނަށް އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އުމަރު ޒާހިރުގެ ނުރުހުމުގެ އަތްޕުޅުން ލިބިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މިރަޖިސްޓްރީގައި ހިނިތުން ވުމާއެކު ހިފީ އަޅުގަނޑެވެ. ދެން އަންނިއާއި އަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. ދެން އެހެން މެންބަރުން އޭގައި އަތްތިލަ ބީއްސާލުމުގެ ނަސީބު ހިނިތުންވުމާއި އުފަލުގައި ލިބިގަތެވެ. އެދުވަހަކީ، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަޅުގަނޑު މެންނަށް ވެރިވި އުފާވެރި ޢީދެކެވެ.

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އަބަދުވެސް މިޙަރަކާތުގެ ރޫޙާނީ ބަފަޔަކީ، މިހާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހުންނެވިޔަސް ސިޔާސީގޮތުން ބޮޑުކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމަނިކުފާނުގެ ފައިންޕުޅު ދެކެން ދިގު ދަތުރުކޮށް އެކަމަކާ ގުޅިގެން ޚިޔާލު ލިބިގަނެހަދާ ސިޔާސީ ބަޔަކު ތިއްބެވެ. ފަހެ، މިއީ ސިޔާސީ ޙަޤީޤަތް ކަމުގައި ބަލައިގަނެ ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. އިސްލާހީ ޙަރަކާތުގެ ބާރު ރައްޔިތުން ތެރޭގައި ފެތުރި ކާމިޔާބު ވަމުންދިޔައީ މިބީދައިން ނިޔަތާއި މަގްސަދު އިޚްލާސްތެރި ވުމުންކަން ކަށަވަރެވެ. ވަރުގަދަ ޢަޤީދާއެއް އޮވެގެންކަން ކަށަވަރެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނަލަރީތި، އެންމެ އުޖާލާ ދުވަސްވަރު ތަޖްރިބާކުރަމުން ދިޔައީ މިގޮތަށް، ވަރުގަދަ ފިކުރަކާއި ޢަޤީދާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރި ވުމުގައެވެ. ކުރިއަރަމުން ދިޔައީ މިގޮތަށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ސާފުތެދު މަގުގައެވެ. ނުގުޑާފަދަ ޢަޤީދާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކަޑަތު ކުރަމުންދިޔަ މިދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ މޫރިތި މިޙަރަކާތުންނެވެ. ދިޔަގޮތަށް ގޮސް، ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުން ފެށިގެން، ވަތަން އެދޭގޮތަށް ދަތުރުކޮށް، 2008 ގެރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ލޯތްބާ އެކުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއެކުގައެވެ. ގިނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތަކެއްގެ ގުޅިފައިވާ، ވަރުގަދަ އިއްތިހާދަކުން ނެވެ. މިއީ މިޙަރަކާތުގެ ކުރިއެރުމާއި މާތްކަމެވެ. ގަދަފަދަ ކަމެވެ. ފަހެ، މިއީ އަބަދަށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ވަރުގަދަ ބިންގަލެކެވެ. އުނދަގުލުން ބިނާލުރެވުނު ތާރީޚީ އަދި ސިޔާސީ ބިނާއެކެވެ. އެހެނަސް ރާއްޖޭގެ ރަންތަޚުތާ ހަމައަށް އާދެވި، ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވިތާ ބަރާބަރު ހަތްދުވަހު ތެރޭގައި މިޙަރަކާތް ލީޑްކޮށް ދެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް ނިންމެވީ، އޭނަޔަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެ ދެއްވި ހުރީހާ އިއްތިހާދީން ދޫކޮށްލައްވައި އެކަހަރިކޮށް، ރައްޔިތުން ރުހުންދިން ގޮތާޚިލާފަށް، އެމްޑީޕީގެ އަމިއްލަ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ތަޚްތު އަމިއްލަފުޅަށް ވެރިކޮށް ލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާށެވެ. އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ތިއްބެވި އަމިއްލަ އެދުމުގެ މަދުބައެއްގެ ވިހަގަދަ ޖާދޫގައި ރަނގަޅަށް ޖެހި މިކަން މިގޮތަށް ކުރެއްވީ ފާސިދު ވިސްނުމެއްގައެވެ. ހަރުދަނާ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. މަދުބައެއްގެ މުދަލާއި ޖާހުބޮޑު ކުރާށެވެ. އެހިސާބުން އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތުގެ ޙަޤީޤީރޫޙުގެއްލި ރޫޙާނީގޮތުން ބަރަކާތްތެރިކަން ނެތި ދާންފެށީއެވެ. ވަޙުޝީ ޖަމާޢަތަކަށް ބަދަލުވީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ނަފްރަތާއި ނުރުހުން ހުރިހާގޮތަކުން އެމްޑީޕީއަށް މަތިވާން ފެށީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ނަފްރަތު ހުރިހާދިމާއަކުން ލިބެންފެށީއެވެ. މިޙަރަކާތުގެ މާތްމަގްސަދު ގެއްލި ވެއްޔާމޮޑެވިގެން ދިޔައީއެވެ. ރައްޔިތުންކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށްވެ ވަޔަށް ވެގެން ދިޔައީ ބަލަބަލާ ތިއްބައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެމުން ގެންދަންޖެހުނީ ދޮގާއި އޮޅުވާލުމެވެ. ކާމިޔާބުލިބި ނަޞްރާއި އުފާތައް ހާސިލް ވުމުން، ﷲއަށް އިސްތިޣްފާރުކޮށް ތައުބާވެ، ﷲއަށް ދުއާ ދަންނަވާއި، ﷲއީ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ދެނެގަންނަން ޖެހުނު ވަގުތުއައުމުން، ﷲއަށް ފުރަގަސްދީ އަމިއްލައެދުމަށް ތަބާވީ ޝައިތޯނީ މަސްތުގައި ތިއްބަވައި ގެންނެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި، ﷲއަށް ރުޖޫޢަވުމެއް ނެތިއެވެ.

ﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅަކީ، “ﷲ ދެއްވާ ނަޞްރާއި ފަތަޙަ އަތުވެއްޖެ ހިނދު، އަދި ﷲގެ ދީނަށް މީސްތަކުން ބައިބައަށް ވަންނާތީ ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައި ގެންހިނދު، ފަހެ ކަލޭގެފާނު ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި، ﷲގެ ކިބައަށް ޙަމްދުޘަނާއިން، ކަލޭގެފާނު ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވާށެވެ! އަދި، ﷲގެ ކިބައަށް އިސްތިޣްފާރު ވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ތައުބާ ޤަބޫލްކުރައްވާ ކަލަކުކަމުގައި، ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ.” ނަޞްރު ސޫރަތް ބައްލަވާށެވެ!

ފަހެ، އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއަށްވަދެ ގަދަފައިވިއްދި ކޮރަޕްޓް މަދުބަޔަކާއެކު، ރައީސް ނަޝީދު އޭނާގެ ވޭންގަދަ ދަތުރު ފެއްޓެވީ، އަމިއްލަ ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތެއްގައި ވަރަށް އެކަހެރި ކޮށެވެ. ﷲއަށް ޙަމްދުޘަނާއިން ތަސްބީޙަ ކިއުމެއް ނެތިއެވެ. ﷲއަށް ތައުބާވުމެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތިއެވެ. ތައުބާ ޤަބޫލް ކުރައްވާ މަތިވެރި، ﷲއަށް ރުޖޫޢަވުމެއް ނެތިއެވެ. ހެޔޮއެދޭ މީހުންކަމުގައިވާ އެންމެގާތް ބަފާބެމެންފަދަ، ޢާއިލީބޭފުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ދުޢާތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެއްސެވީ، ހަރުކަށިކަމާއި ގަދަފަދަ ކަމާއެކު ފާސިދުކަން މަތީގައެވެ. ރަށުތެރެއިން ފެނުނު، ޖެހިލުންކުޑަ ގަދަބަސްބުނާ ދެމީހެއް ކަމުގައިވާ މާރިޔާ އަކާއި މޫސައެއް އިނގިލީގައި ލައްވައި ގެންނެވެ. ކުރިޔަށް ވަޑައިގަތީ، ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޒަކީގެ މުޑުދާރު އަމާޒެއްނެތް އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒީރުންގެ މަޝްވަރާއަކީ ނެތްއެއްޗެކެވެ. ތިމާއާޖެހިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ބަހައްޓަވާފައި ހުންނެވި، ނައިބު ރައީސަކީ ނެތްމީހަކަށް ހެއްދެވީ ބޮޑާކަމާއި ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. ޔަހޫދީންގެ އެޖެންޓެއް ކަމުގައިވާ، ޝަހީދެކޭ ކިޔުނު ލާދީނީ، އެޑްވައިޒަރެއްގެ ހިތްވަރާއިއެހީ އަބަދުވެސް ގެންދެވީ ލިބިގަންނަ ވަމުންނެވެ. މިފަދަ ލާދީނީ އެޖެންޓުންނަކީ، އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފާސިދު ރިޕޯޓުތައް ލިޔެހާމަކުރާ މުޖްރިމުންނެވެ. ކަތުރުފަނި ފަދައެއްޗެކެވެ. ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމުންނާ ދެކޮަޅަށް މުސްލިމް ޖަމާޢަތްތައް ފަސާދަކުރާ މުޖްރިމުންނެވެ.

ދަންނާށެވެ! “ޝައިޠާނުވަނީ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގެން ފައެވެ! ވީމާ އެމީހުން، ﷲގެ ރަސްކަންފުޅު ހަނދުމަ ނެތިކޮށްލާނޭ ގޮތް، ޝައިޠާނު މެދުވެރިކޮށް ލީއެވެ! އެމީހުންނަކީ، ޝައިޠާނުގެ ލަޝްކަރުގެ މީހުންނެވެ. ދަންނާށެވެ! ޝައިޠާނުގެ ލަޝްކަރުގެ މީހުންނަކީ، ގެއްލިގެންވާ ބައެކެވެ.” މުޖާދިލާ ސޫރަތުގެ، 19 ވަނަ އާޔަތް ބައްލަވާށެވެ.

އޭ! ރައްޔިތުންނޭވެ! ދަންނާށެވެ! އެމީހުން، ﷲ އަށް އުރެދި، ރައްޔިތުންނަށް ފުރަގަސްދިނީ މިގޮތަށެވެ. އެހިސާބުން އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބުތައް މަތިމައްޗަށް ވެރިވާންފެށީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތިއެވެ. ފަށްފަށުން ތަކުރާރު ކޮށެވެ. ﷲގެ ކޯފާއެއް ގޮތުގައެވެ. އެމްޑީޕީ ބިނާކުރެވުނު ވަރުގަދަ ޢަޤީދާއިން ލިބިގެންދިޔަ ރޫޙާނީބާރު މުޅިން ކެނޑިއްޖެއެވެ. ނަމާދުކޮށް، ހައްޖަށް ގޮސް، ﷲގެ ގެފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ހަނދުމަފުޅު ނެތްބޭކާރު ކަމެކެވެ. ޝައިތޯނީ ވަސްވާސް ތަކަށް ހެއްލި، ހަމަބުއްދި ގެއްލޭފަދަ ހިނދުކޮޅުތަކުގައި ރޭތަށް ހޭދަކުރަން ޖެހުނީއެވެ. އަތޮޅުތަކުން ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ނުރުހުމުގެ އަމަލުތަކާ ކުރިމަތި ލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ނިކަމެތި ގޮތުގައެވެ. އެކަނިވެރި ހާލުގައެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިހާލުގައެވެ. ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޮޔަބޭފުޅާގެ ލަޤަބުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޣާފިލްވެ، ސިޔާސީ މަސްތެއްގެ ތެރެއަށް ދަތުރުކޮށް، ޣަރަޤުވީ އަނދިރިކަމުގެ ހިނދުކޮޅު ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ސިޔާސީ މަސްތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ސިޔާސީ މަގުފުރެދުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކުވެރި އިއްތިހާދީންނާ ވަކިވެ ފަޚުރުވެރި ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއެކު، ކުރިމަތި ލެއްވި އާންމު އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭފަދަ ބިކަހާލާއެކު ޒަލީލުކަން މަތީގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ގެއްލިގެންނެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހޯއްދެވި، ކުލީމެންބަރުން ވެސް ގެއްލެން ފެށީއެވެ. އިއްތިހާދީ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ފަހަރަކު ބޭފުޅަކު ދުރަށްޖެހެމުން ގޮސް މުޅިންހެން އެކަހެރިވީ، ބަދުނަސީބާއި ދައުލަތުގެ މުއްސަނދި ކަމާއި ފާޙިޝްކަންތަކުގެ ތެރެއަށެވެ. ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ގަންޖާބުއިމާއި ބަނގުރާބޭނުން ކުރުމާއި ދެޖިންސު އެކުގައި ނަށާއި މަޖާނެގުމާއި މަސާޖުކުރުވުމުގެ ލައްޒަތު ލިބިގަތުމާއި ޖާސޫސު ކުރުމާއި ގޭންގުތަކާއި ބައެއްބޮޑުން ޓެރަރައިޒްކޮށް ބިރުދައްކައިގެން އެމީހުން، އަމިއްލަ ބާރުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގައި ގެންގުޅުމާއި ދިވެހިންގެ އިސްލާމް ދީންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ކާފަރުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުބެހެއްޓުމާއި ދީނީ މިނިވަންކަން ރާއްޖެއަށް ވެރިކުރުވަން އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތަން އާންމުވަމުން ދިޔަމަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ވަނ،ީ ހާމަވެ ހުރަހެއްނެތި ފެނިފައެވެ. މުލިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހީވަނީ ޖަރީމާތައް ހިންގާ ގުންޑާއިންގެ ސިއްރު ދަރުބާރެއް ހެންނެވެ. މިގޮތުން އިއްތިހާދުރޫޅި އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ތިއްބެވި، މަދުބައެއްގެ މިލްކިއްޔާތަށް މުޅިސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އެތައް ރައްޔިތެއްގެ ހިތާމަޔާއި ނުރުހުމުގެ ވިންދުތަކާ އެކުގައެވެ. އެތައް ފަރިޔާދު ތަކަކާ އެކުގައެވެ. ބައެއް ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު މުދާތައް ވެދުމަށްދީ، ބޭރުމީހުންނަށް ވިއްކާލީ ޖެހިލުމެއް ނެތިއެވެ. ފަހުން ވެދާނެގޮތެއްގެ ވިސްނުމާ ނުލައެވެ. ޖާހިލު ކަންމަތީގައެވެ.

ފަހެ، ދަންނާށެވެ! ވެރިކަމުގެ އެންމެތިން އަހަރުތެރޭގައި އެޖަރީމާތަކުގެ ނަތީޖާ، ﷲ ދައްކަވައި ފިއެވެ. ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލުމަށް ފަހު، އެމްޑީޕީން އަމިއްލައަށް މިލްކުކުރި ވެރިކަން އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖެހުނީ، ލޫތުގެފާނުގެ ގައުމު ބަންޑުން ޖެއްސެވި ފަދައިން، އުފަލާއި މަޖަލުގެ މަސްތުގައި ތިއްބައެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ވީނުވީއެއް ނޭނގިއެވެ. އިރުއޮއްސި އިރުއެރިއިރު އޮތީ ފުށުންޖެހިފައެވެ. ހޯރަ އިބުރޭ އޮންނެވީ، ހުވަފެނެއްގެ މަސްތީގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގައެވެ. ސިފައިން ގަނޑުވަރަށް ވަދެ ގޮވާލުމުން ރަންތަރިވީ މުޅިން އެހެން ދުނިޔެއަކަށެވެ. ވާނުވާ އެނގޭވަރެއް ނުވިއެވެ. އަނެއް ދިވެހި ރާއްޖެ ގެއްލުނީއެވެ. ޙަޤީޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލިކަން ލިބުނީއެވެ. ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަ ފުޅަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވައި ފިއެވެ. އަމިއްލަ ވަޒީރުންގެ ކުރިފުޅު މަތީގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެންނަގޮތަށެވެ. އެއްވެސް މަޖްބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާދިޔައީ ޤުދްރަތީގޮތުން އެތައް ކަރާމާތެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ރޫޙާނީ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް އިތުރުހިތްވަރު ލިބިގެންދިޔަ އެތައް މުޖާހިދުންނެއް ތިއްބެވިއެވެ.

ދެންފަހެ، ދަންނާށެވެ! މިހާރު އެމްޑީޕީ އެވަނީ އަލުން އެނބުރި އެޙަރަކާތުގެ އަސްލަށް ރުޖޫޢަ ކުރަން ޖެހިފައެވެ. އެމްޑީޕީތެރެ ދޮވެސާފުކޮށް، ރިފޯމުކުރާނެ ހިތްވަރުހުރި ބަޔަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ހީވާގިކެރޭ ބަޔަކު ފޫގަޅައިގެން އެޖިހާދަށް ނުކުންނަން ޖެހިފައެވެ. އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ވެގެން ތިއްބެވި، ހަމައެކަނި ދެބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ މިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހޭނެއެވެ. ކެރިވަޑައި ގަންނަވަން ވީއެވެ. އިޚްލާޞްތެރި ވެލައްވަންވީއެވެ. އެމްޑީޕީ އޭގެއަސްލަށް ރުޖޫޢަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ނުބައި ނުލަފާ ޙަރަކާތްތަކުން ސާފުވެގެންވާ، ނިއޫ އެމްޑީޕީއެއް ރައްޔިތުންނަށް ނެރެ ދަށްކަން ޖެހިއްޖެއެވެ. އާއެމްޑީޕީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސް އެމްޑީޕީގެ މާތް މަގްސަދުތަކާއި ތާހިރު ނިޔަތްތަކަށް އެނބުރެން ޖެހިއްޖެއެވެ. ރިފޯމްގެ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޑީޑީއާއި ނައިބުރައީސް އަލްޙާންގެ ފަރާތުންކަން ކަށަވަރެވެ. ޖެހި ވަޑައިގަންނަވާނީ، ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލައްވާށެވެ. ފަނޑުގޮތެއްގައި މިހާރުވެސް ފެންނަމުންދާ މިމަންޒަރު އިތުރަށް ދިރުވާއި އާލާކޮށް އެމްޑީޕީއޭގެ އަސްލު ސިފައިގައި ރައްޔިތުންނަށް ނެރެދީ ހަދިޔާކުރަން ޖެހޭ، ބޭނުންތެރި ވަގުތަކީ މިއަދެވެ. މަގުމަތީގެ ވަޙުޝީ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓާލައި، 2013 ގެރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރީތިކެންޕޭނެއް ފަށަންޖެހޭވަގުތަކީ މިއަދެވެ. އަވަހަށް ރީތިގޮތުގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިޚްލާޞް ތެރިކަމާއެކު ގޮވާލަމެވެ. އާންމު މަގުތައްމަތީގައި “ބާލާނަމޭ” “ތަލަބާގީ” “މަތިމަސްބާގީ” އޭގޮވުން ހުއްޓާލާށެވެ.

އޭ! އާއެމްޑީޕީގެ އަހްލުވެރިންނޭވެ! ރައީސް ޑީޑީއެވެ! ނައިބު ރައީސް އަލްޙާނެވެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭވެ! ފާޅުގައި މިމަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އިސްކުރައްވާށެވެ! އަމަލީ ސިފަގެނެސް ދެއްވާށެވެ! ސިޔާސީ އާފޭރާމެއްގައި މުޖްތަމަޢަށް އެމްޑީޕީ ނެރެދެއްވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަ ދެބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެއްވޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމަޔަގީނެވެ. މިހާރުވެސް ތިޔަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ އެދަތުރު ފެށުމުގެ ރީތި އަލާމާތްތަކެވެ. ފެހިސިގްނަލެވެ. ފަސްޖެހި ވަޑައިނުގަން ނަވާށެވެ. ކުރިޔަށް ވަޑައިގެން ކާމިޔާބު ކުރައްވާށެވެ. ޕާޓީގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ ކުރައްވާށެވެ. 2013 ގެރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމަކައިގެން އޮމާން އަދި ސާފު ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަވާށެވެ. އެމްޑީޕީ އަނބުރާ އޭގެ އަސްލަށް ގެނެސް، ރުޖޫޢަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ސިފަކަނޑުވައި ދެއްވާށެވެ. އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާކޮށް ދެއްވާށެވެ. ގަދަބާރުން މަގުމަތިން ކަންތައް ކުރުން ހުއްޓާ ލައްވާށެވެ. ކޮރަޕްޓް މީހުންގެ އަތްމަތިން އެމްޑީޕީ ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާށެވެ. މުސްތަޤްބަލަށް ދަތުރުކުރާނެ އާމަގުޗާޓެއް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވާ ލައްވާށެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީއަށް، އެމްޑީޕީ އެނބުރި ރުޖޫޢަކޮށް ދެއްވާށެވެ. އަވަސް އިންތިޚާބެއްގެ ކުއްލި ވިސްނުމުން އެއްކިބާކޮށް ދެއްވާށެވެ. ޗާޓުންބޭރު އަސްލެއްނެތް އިންތިޚާބެއްގެ ހަޅޭއްފަޅޭއްގައި އަގުހުރި ވަގުތުތައްނަގާ ނުލައްވާށެވެ. ދޮގުތުހުމަތު މަޢުޞޫމް މީހުންގެ ބޮލުގައި ނާޅުވާށެވެ. އޭނާ ތިމަންނަ މަރާލަން އުޅެނީއޭ ނުބުނުއްވާށެވެ! ހުޅަގުގެ ފަރަންޖީންނަށް ތިޔަވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރެވޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށެވެ. އާދެ! ހުޅަގުން ބޭނުންވާނީ މިޤައުމުގައި ހުރިހާދީނެއްގެ އަޅުކަން ކުރެވޭގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ހުޅުވާލާށެވެ. ފައްޅިއެއް ވީހާއަވަހަށް ގައިމުކުރާށެވެ. އެކިދީންތަކުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތައް އާންމުކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި މިފަދަ ޙައްސާސީ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޤާނޫނު އަސާސީއާ ކުޅުއްވަން ހައްދަވައިފި ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ވާނީ ގެއްލުމެވެ. އެތައްތަނެއް އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް ޖެހެން ޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ، އެއް ވިސްނުމެއްގައި ދިވެހި ޤައުމައިގެން އެންމެން އެކުގައި ކުރިިޔަށްދަމާ ހިންގަވާށެވެ. ﷲގެ ނަޞްރާއި ބަރަކާތް ކަންކަމުގައި އެކުލެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

ފަހެ، ދަންނާށެވެ! 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވީއަންގާރަ ދުވަހަކީ، ދިވެހި އަބްތާލުންގެ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަކީ، ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ ޙަރަކާތަށް ޙަޤީޤީނަޞްރު، ﷲ ދެއްވި ދުވަހެވެ. 2008 ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުދެއްވި ޙަޤީޤީ ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިތަން ފެނިގެންދިޔަ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ސާޢަތުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ނިމިގެންގޮސް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އޭރުހުންނެވި، ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަސްވަނަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެހުވާ ދައުލަތުގެ އަނެއްދެބާރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ހިސާބުން ދިވެހިންގެ އާސަރުކާރެއް އުފަންވީއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ދުސްތޫރީ އާސަރުކާރެއް ވުޖޫދަށް އައީއެވެ. ޢަދުލް އިންސާފުގެ ބާރު ވެރިޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުވެރިޔާ ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިސަރުކާރު ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަރުވައި ފިއެވެ. ޑޮކްޓަރ ވަހީދު ރައީސް ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޢަރުޝީ ޚުޠުބާއިން، ދިވެހި ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ފިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ، ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ހިތްވަރާއެކު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވައި ފިއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުންގާނާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެ ވަޑައި ގެންފިއެވެ. ދިވެހި ދިފާޢީބާރުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައި ގެންފިއެވެ. މުޅި ދިފާޢީބާރާއި މުޅިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއްގެ ބައިއަތު ރައީސް ވަހީދަށް އަރުވައި، ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓާއި ގައުމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ، އާރޫޙެއްގައި ފައްޓަވާފައެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢިން ރުހުންދީ ބަލައިގެން ފައެވެ. ރާއްޖެ ދެކެމުން މިދާފަދަ ސިޔާސީގޮތުން އިންތިހާއަށް ހަލަބޮލި މަސްރަޙެއްގައި މިކަމަކީ، އާދައިގެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައީސް ވަހީދުގެ ހިތްތިރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި ކަމާއި ލިބިފައިހުރި ކެތްތެރިކަމުގެ ތަޖްތިބާތައް ގަދަފަދަ ވެފައި ހަމަ މޮޅީއެވެ.

ފަހެ މިއީ، ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ! ﷲގެ ކަރާމާތެކެވެ! ދެވަނައެހެން ބާރެއް ނޫނެވެ. ބައެއްގެ ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރި ކަމުންގެނައި އާވައްތަރެއްގެ އިންގިލާބެއް ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ. މިލިޓަރި އިންގިލާބެއް ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ. ކުރިޔާލައި ރާވައިގެން ހިންގުނު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ބަޔަކު މީހުން އިސްކޮށް ތިބެގެން ހިންގި ބަޣާވާތެއް ނޫންކަން ޔަޤީނެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން އެކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ކަންހިނގި މައިދާނާ ރައީސް ވަހީދައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުހިނގާކަން ކަށަވަރެވެ. ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއި ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މިކަން ވުޖޫދަށް މިއައި އަމިއްލަ ރުހުމުން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅު އިޚްތިޔާރުގައި ހަމަބުއްދީގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްވި އިސްތިއުފާއިން ކަންކަށަވަރެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވި ހިސާބުން އެމްޑީޕީއާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު، މިހާރުގެ އާސަރުކާރު ހިތުގެއަޑިން ގަބޫލްކުރެއްވީއެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާނެ ޖާގައެއް ނުވެއެވެ. ކުރީގެ ވެރިކަން ނިމުނީއެވެ. ޚަތިމުވީއެވެ. އެއީ އަނބުރާ ރުޖޫޢަވެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އޭ! ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ ވަހީދު އެވެ! އޭ! ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއެވެ! އޭ! ދިވެހި ދިފާޢީބާރުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއެވެ! މަނިކުފާނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ލޯތްބާއި މަރްހަބާއެވެ! އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ މަރްހަބާއެވެ! އާމީން!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *