Monthly Archives: އޭޕްރީލް 2024

އިލްޔާސް ގެ ތައާރުފް

އިލްޔާސްގެ ތަޢާރަފް ބައްޕްއާއި މަންމައާއި މާމަ: އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް (ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސް) ގެލޮބުވެތި ބައްޕައަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބޮޑުސްޓޯރު، ސަރުކާރުގެ އޭރުގެ އެންމެމަތީ މާލީއިދާރާގައި އެންމެފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކޭޝިޔަރެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފައިސާއަކާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ އިލްޔާސްގެ ބައްޕައެވެ…. Read more »