Monthly Archives: އޭޕްރީލް 2022

އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ހަދަންބޭނުންވާ ގޮތް އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދަން ބޭނުންވެއެވެ!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ރަނގަޅަށް ދަންނާށެވެ. މިވާގޮތްތައް ދަސްކުރާށެވެ!! އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ސިޔާސީއަވަ ލާފައި އޮންނަ ފަދައިން އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ސިޔާސީއަވަ ލާފައެވެ!! ރައީސް ނާސިރު އިންޑިއާ ވޯރާވެރި ތާޖަރުންތައް ފަހާލި ހިސާބުން އިންޑިއާގެ ރޭވުންތައް އިސްލާހުކޮށް އާބަދަލު ތަކަކައި އެކު… Read more »

އިންޑިއާއައުޓު ކުރުމުގެ ޖިހާދަކީ ކުރަންޖެހޭ ޖިހާދެކެވެ!

މެދުއިރުމައްޗަށް އެމެރިކާއިން ގެނައި ރަބީއުމޫސުމަށް ފަހު، އޭޝިއާ ގައުމުތަކަށް ސިޔާސީގަނޫރޯޅިއެއް ސިފައިގައި ގެންނަމުން މިދަނީ ނުވިސްނައި ތިބެގެން ވާނެ ޚަރާބުކުރުމުގެ މޫސުމެއް ނޫނެވެ!! އަޅުވެތިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސާދައެވެ. ހަންފެތުރުމުގެ ސިޔާސަތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ އެފަސާދަ އަރާފައެވެ. އަބަދު ވެސް ރާއްޖެއަކީ… Read more »