Monthly Archives: އޮކްޓޯބަރ 2016

ޖެޒްއޭޓުސް ޖަމާއަތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ދެހާސް ތޭރައިގައި ރައީސް ނަޝީގު ޑެންމާކަށް ވަޑައިގެން، “ތެދުވެ ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް” ގޮވާލެއްވި ޖެޒްއޭޓްސް (JESUITS) ޖަމާޢަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ މިބާވަތުގެ ވާހަކަފުޅު ތަކަކީ ދިވެހިން، އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނެދިރާސާ ކުރަންޖެހޭނެ… Read more »