Monthly Archives: މާޗް 2012

ނިއު އެމްޑީޕީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ވަޤުތު ޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތަކީ، 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަންފެށުނު ސިޔާސީ ޙަރަކާތެކެވެ. ވަރަށްމާތް މަގްސަދެއްގައި ފެށުނު އިސްލާހީ ޙަރަކާތެކެވެ. ފުރަތަމަ ފެށުނީ، ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (ޕީޑީޕީ) ނަމުގައި، ގ.ކެނެރީގޭގައި އިދާރާ ހުންނަގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މޫރިތި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެދުވަސްވަރު ކުރެވުނު އަގުހުރި މިމަސައްކަތަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު މެންނަށް ދިން ޖަވާބަކީ، މިއެވެ. “ސިޔާސީޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަކީ، އަލަށް ފަށަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަން ނިންމާނީ، ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށެވެ.” ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ، އަމިއްލަ މީހުންނަށް ފޮނިވާސިޓީގެ ޖަވާބު ނަންބަރު: 94/ 2737 އޭ (22 އޮކްޓޯބަރ 1994) ރައީސް މައުމޫނު ދެއްވި މިޖަވާބަކީ މާގޯސް ޖަވާބެއް ނޫނެވެ. އާކަމަކަށް ވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަން ނިންމާގެ ގޮތްލިބުމުން އިތުރު ހިތްވަރެއް މިޙަރަކާތަށް އައެވެ. މިމަސައްކަތުން ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްހެދުމުގެ ހިތްވަރުގަވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުން، ޓެރަރައިޒްކޮށް، އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުން.

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވީއަނގާރަ ދުވަހު، ދިވެހިންނަށާއި މުޅިދުނިޔެއަށް، ﷲ ދެއްކެވި ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެތެރެއިން ވުޖޫދަށްއައި ހަމަހިމޭން ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ ވާޖިބެއް ކަމުގައިވާ ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންނަށް އިއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކަން ބޭއްވެވުމަށް އިއުލާނު ކުރެއްވީ، 1 މާޗް 2012 ވީބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ، ދިހައެއް ޖަހާއިރަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ، 84 އާއި 83 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިކަން އޮންނަނީ މިގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ މިދެންނެވި މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ، ހަވަނަ ބާބު، ދައުރާއި ޗުއްޓީގެ، 16 ވަނަ މާއްދާއާއި ދިހަވަނަ ބާބު، ރިޔާސީ ބަޔާންގެ، 25 ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެވި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަގޮތަކީ މިއެވެ.