އިލްޔާސް ގެ ތައާރުފް

އިލްޔާސްގެ ތަޢާރަފް ބައްޕްއާއި މަންމައާއި މާމަ: އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް (ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސް) ގެލޮބުވެތި ބައްޕައަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބޮޑުސްޓޯރު، ސަރުކާރުގެ އޭރުގެ އެންމެމަތީ މާލީއިދާރާގައި އެންމެފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކޭޝިޔަރެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފައިސާއަކާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ އިލްޔާސްގެ ބައްޕައެވެ…. Read more »

ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސްގެ ރަސްމީފޯނުއަޑުއެހުން

~އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް~ މިއީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ބޮޑުޖަރީމާ އެކެވެ.   ދެހާސް އެކެއް (2001) ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިދައުލަތުގައި ރަސްމީކޮށް ވަޒީފާގެ ގޮތުން އަހުރެން ޚިދްމަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ މޭޒުގައި ހުންނަ ފޯނުން ދައްކާވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ. ސިޔާސީކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން… Read more »

ފިތުނައިގެ ފެށުން

އޭ! ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ގުރްއާނުގައި ވަނީ، މިވާހަކަ ހަނދާންކޮށް ދެއްވާށޭ އަންގަވާފައެވެ!! آدم ގެފާނުގެ ދެދަރިކަލުންގެ خبر އެވެ. އޭ! ރަސޫލާ އެވެ! حق ގޮތުގައި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ! އެއީ، އެ ދެ ދަރިކަލުން، ކުރެން ކޮންމެ ދަރިކަލަކަށް، قربان… Read more »

އަސްލު ޔަހޫދީން!

އަސްލު ޔަހޫދީންނަކީ ސަމާވީދީނަށް އީމާންވި މީހުންނެވެ. ބަނީއިސްރާއީލު ދަރިކޮޅެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަސްލު ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. ހުރިހާ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން ގޮވާލެއްވީ ﷲގެ ދީނަށެވެ! ﷲ ލައުނަތްލެއްވި ފިރްއައުނަށް ކުރިމަތިވީ ހަމަ މިދީނެވެ. މިއަގީދާއެވެ. ފަހެ، ދަންނައެވެ! މޫސާގެފާނު ގައުމުމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ! “އޭ!… Read more »

ހަށިވިއްކުން ދިނިޔޭގެ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ވަޒީފާ!

މަގޭގައުމުގެ ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ލޮބުވެތި ގައުމު ބިދޭސީބާރުތަކުން މިނިވަން ކުރާށެވެ!! މިއަދަކީ ވެސް ވޯޓުގެ ދުވަހެކެވެ. މިބުނެދޭ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުން ހުއްޓެވެ. މުހިންމެވެ!! ދުނިޔޭގެ އެންމެބާރުގަދަ، އަދި އެންމެ މުއްސަނދި އެއްހާސް ކުންފުނީގެ ފަހަތުގައި އޮތީ، “ޑަބްލިއޫ އީ އެފް”… Read more »

ބޮޑުބަހާރަތު

މަގޭ ލޮބުވެތި ގައުމުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނެވެ!! ދެކެ ދެނެތިބެ ވިސްނަވާށެވެ! އަމިއްލަ ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑު ހިމާޔަތްކުރާށެވެ!! އެކަންކުރެވޭނީ ހައްގާއި އިންސާފަށް ވޯޓުދީގެންނެވެ! #ބޮޑުބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ!! #ބޮޑުބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ހިންދުތުވާ އިންޑިއާއިން އެމްޑީޕީއަށް މަދަދުދީ ޚަރަދުކުރާތީއެވެ. ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ވެރިވުމެވެ. އަޅުވެތި… Read more »

ގަބުޅިސަރުކާރު

ލޮބުވެތި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންނެވެ!! ނިކަން ދެނެ ދެކެތިބެ ދަންނާށެވެ!! ދައުލަތުގެ އަމުމައުރޫފު އިންޑިއާގެ ދަށަށް މަޑުމަޑުން ގެންގޮސް ވައްޓާލުމަކީ، ގައުމުގެ ސިޔާދަތީބާރު ގެއްލުމެވެ. އަޅުވެތި ވުމެވެ. އެހިނދު ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ، “ގަބުޅިސަރުކާރު” އަކަށެވެ! ބަލިކަށި މަގޫދަނޑި ސަރުކާރަކަށެވެ!! އެއީ މިޒަމާނުގައި އެކިޔާ”ބަނާނާގަވަރުމެންޓު”… Read more »

އެކްސްޓުރީމިޒަމް، ހަރުކަށިފިކުރު ގޮތުގައި މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ދިރުވުމަކީ ހުޅަގުން ހިންގި ޖަރީމާއެކެވެ!

ލިޔުނީ: އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް. (ލިޔުނީ 2022 ގައި ) މިއަދު އަހަރެން އަލިއަޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމެރިކާއާއި އެމީހުންގެ ބައިވެރިންގެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ފަސާދަ އާއި ތަބާކުރުމާއި ބަރުބާދު ކުރުން ފަތުރަމުންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. އެމީހުންގެ ނުބާއިނުލަފާ އެމަގުސަދާ މެދުއެވެ…. Read more »

އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ކުޅިގަނޑުން ތަންކޮޅެއް!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މުހިންމު ކަމަށް ގެންނަމެވެ!! ޣައްދާރުންނަށް ޚަބަރުދާރުވެ، ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަބަދުވެސް ދިވެހިރައްޔިތުން އަޑު އުފުލާނެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެހެންނޫނީ މިޒަމާނުގައި ގައުމު އަޅުވެތިކޮށް އަތްދަށު ލާނެއެވެ!! ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ… Read more »

ބުމަރުކުރަސީ

ދަންނައެވެ!!   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީކަންތަކަށް ހިންދުތުވާ އިންަޑިއާއިން ސިއްރުއަތްބާނާއި ރިޖީމްބަދަލުކޮށް ވޯޓުތައް އަންދާލި މައްސަލައަކީ ބަލާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަމެއްނޫނެވެ!!   ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ މިކުޅިވަރުގެ އަސްލެވެ. ސިޔާސީމާފިއާ އިން ބަރުލަމާނީނިޒާމަށް ހުރިހާ… Read more »

ޒުވާން އެމްބީއެސް ގެ ކެރުމާއި ހިތްވަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދާރާސިންގު ހެދިގެން އުޅުއްވާ ރައީސް ޖޯބައިޑަން އެމެރިކާ ބަނޑަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބަރުން އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުންތަކުގެ ތެރެއިން، ތެލަށް ސަލާންޖަހުމަށް މެހުމާނެއް ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެން، އެ މަމްލަކަތުގެ ޒުވާން ރަސްގެފާނު، MBS އަށް… Read more »

ގޮޓާބެ ފިލުވުން

ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭވެ!!   ސަމާލު ވާށެވެ. ވިސްނަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެއެވެ!!   ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްޝާ ރާއްޖެއަރުވާއި ލަންކާ ރައްޔިތުން ދިވެހިން ދެކެ ނަފުރަތު ކުރުވާއި ރުޅިއެރުވީ، ހިންދުތުވާ އިންޑިއާގެ ނުލަފާ ރޭވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަޑީގައި… Read more »

ބުމަރުން

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދަންނައެވެ!! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިހާރުއޮތީ އެކުގައި އިންސާފުން ނެއްޓި ހައްގުން އެނބުރިގެންފައެވެ. އެނބުރޭ ބުމަރަކަށް ވެފައެވެ!! ފަހެ، ހައްގާއި އިންސާފުން ނެއްޓި ޕާޓީވިޕްލައިނާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެއްވެސް ބުމަރަކަށް އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހައްގެއްނޫނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރަގަސްދީ އެނބުރިގެންފައިވާ… Read more »

ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ

ރައްޔިތުން ސަމާލުކަމަށް!! ރައީސްނަޝީދުގެ ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ!! އާދެ ދުނިޔެއަށް ފަތުރާއި ތައާރުފް ކުރެވުނު، ބޮޑުދޮގުތިޔަރީ އަކީ، ހިޓްލަރުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޕެގެންޑާ މިނިސްޓަރު ޕޯލް ޖޯސެފް ގެބްލްސް އުފެއްދެވި މިތިޔަރީއެވެ!! އެއީ މަށް ބޮޑުދޮގެއްހަދާއި އެދޮގު ތަކުރާރުކޮށް ފަތުރަމުން ގޮސް މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އެއީ… Read more »

ވެދާވޯ

ކުރީގެ އިލްމުވެރިން “ފަހުޒަމާނުގެ ދައްޖާލު ފިތުނައިގެ ތެރެއިން ވާރޭވެއްސާނޭ” ވިދާޅުވުމުން މީހުން މަލާމާތްކޮށް ހީހެދިއެވެ. އެހެނަސް މިހާރު ވެދާ ވޯ WEARTHER WAR “މޫސުމުގެހަނގުރާމަ” ދުނިޔޭގައި ދަނީ، ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި ކުދި ޖަޒީރާ ތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްރު ދައުލަތް އިސްވެ އޮވެގެން… Read more »

އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ހަދަންބޭނުންވާ ގޮތް އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދަން ބޭނުންވެއެވެ!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ!! ރަނގަޅަށް ދަންނާށެވެ. މިވާގޮތްތައް ދަސްކުރާށެވެ!! އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ސިޔާސީއަވަ ލާފައި އޮންނަ ފަދައިން އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ސިޔާސީއަވަ ލާފައެވެ!! ރައީސް ނާސިރު އިންޑިއާ ވޯރާވެރި ތާޖަރުންތައް ފަހާލި ހިސާބުން އިންޑިއާގެ ރޭވުންތައް އިސްލާހުކޮށް އާބަދަލު ތަކަކައި އެކު… Read more »

އިންޑިއާއައުޓު ކުރުމުގެ ޖިހާދަކީ ކުރަންޖެހޭ ޖިހާދެކެވެ!

މެދުއިރުމައްޗަށް އެމެރިކާއިން ގެނައި ރަބީއުމޫސުމަށް ފަހު، އޭޝިއާ ގައުމުތަކަށް ސިޔާސީގަނޫރޯޅިއެއް ސިފައިގައި ގެންނަމުން މިދަނީ ނުވިސްނައި ތިބެގެން ވާނެ ޚަރާބުކުރުމުގެ މޫސުމެއް ނޫނެވެ!! އަޅުވެތިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސާދައެވެ. ހަންފެތުރުމުގެ ސިޔާސަތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ އެފަސާދަ އަރާފައެވެ. އަބަދު ވެސް ރާއްޖެއަކީ… Read more »

އެމެރިކާއަށް ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ އިންޒާރު!

ލިޔުނި 2021 ގައި އިލްޔާސް ހުސައިން އިބުރާހީމް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓުޑިޕާޓުމެންޓުގެ ސްޕޯކުސްޕާސަން ނެޑުޕުރައިސް ދެއްވި ބަޔާނަކުން ޗައިނާ ވަރަށް ހޫނު ޖަވާބެއް ރައްދުގައި ދީފިއެވެ. ނެޑުގެ ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާގެ ސިންޖިއާންގުގެ ޔުވީޣޫރު ދަރިކޮޅު މުސްލިމުންގެ ނަސްލުނައްތާލުމުގެ ޖަރީމާތައް ޗައިނާއިން ހިންގަމުންދާތީ، އިންސާނީ… Read more »

ޖަވާހިރުވާދީ އިލްޔާސްގެ ބަސްދީގަތުމެއް

  މިބަސްދީގަތުމަކީ، އެޑަމިންޓަން އޮންލައިނަށް ޑީއެމް (ޑައިރެކްޓް މެސެޖް) ކޮށް މެއިލް ސެޝަނަކުން، ނޮވެންބަރ 2016 ގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކެކެވެ. އެއީ ކޮންފަރާތަކުން ކުރައްވާމަތިވެރި މަސައްކަތެއްކަމެއް، އަދިއެއް އަޅުގަނޑަށް ސައްހަ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއްނެތެވެ. އެހެނަސް އެ އޮންލައިނަކީ، އަޅުގަނޑު އިންތިހާއަށް… Read more »